Polityka prywatności

Korzystając ze strony www.justtag.com powierzasz nam swoje dane osobowe. Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania ze strony www.justtag.com za pomocą kontaktowego adresu email, gdzie dobrowolnie pozostawiasz takie dane jak: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres email, numer telefonu, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszej Stronie, czyli m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies. Informacje te nie są przekazywane osobom trzecim i służą jedynie realizacji działalności handlowej Justtag Sp. z o.o. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami przewidzianymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

Kto jest administratorem danych?

Justtag sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 13, 00-567 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000463888, NIP 7010382337 (dalej: „Justtag”). Justtag Sp. z o.o. decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, czyli jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe.

Inspektor Ochrony Danych oraz jego dane kontaktowe:

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych – osobę, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:

Adres korespondencyjny:

Justtag sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Al. Ujazdowskie 13
00-567 Warszawa

E-mail:

iod@justwifi.pl

Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz, uniemożliwi ich świadczenie.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. Pracownikom, Współpracownikom Administratora, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe będą przekazywane do naszych partnerów posiadających siedziby w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), spełniających poziom ochrony danych osobowych zgodnych z RODO.

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

1
Administrator przetwarza dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników takie jak: imię nazwisko, nazwę firmy, adres email, numer telefonu, ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, jak również̇ w celu tworzenia statystyk w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać́ praw i wolności osób, których dane dotyczą̨.

2
Za odrębnie wyrażonymi zgodami Użytkownika, jego dane osobowe mogą̨ być́ przetwarzane w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) na temat Usług Administratora. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zadać́ zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną lub zaprzestania wykorzystywania jego numeru telefonu do celów marketingu bezpośredniego.

3
W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, przetwarzamy dane osobowe Użytkownika w celu: zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

4
Przekazywanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik może nie przekazywać́ swoich danych osobowych, jednakże w takim wypadku Administrator może nie być́ w stanie świadczyć́ Usług na rzecz Użytkownika.

Przechowujemy Twoje dane w zależności od celu przez określony czas:

• W celu świadczenia usługi – do momentu do wycofania zgody

• W celu związanym z marketingiem bezpośrednim – do momentu zgłoszenia sprzeciwu

• W celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

• prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

• prawo żądania sprostowania danych,

• prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

• prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

• prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem ochrony danych (dane powyżej).

Zabezpieczenie Danych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ochrony przetwarzanych danych Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające do zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych osobowych dostosowane do zagrożeń́ oraz kategorii danych osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostepnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Treści zamieszczone na stronie internetowej www.justtag.com są chronione prawem autorskim, a ich kopiowanie, rozpowszechnianie lub działania o podobnym charakterze wymagają naszej zgody. Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce w dniu 21.01.2019 r.